Általános szerződési feltételek

2017-ben érvényes ÁSZF: Letöltés

2018-ban érvényes ÁSZF: Letöltés

 my77webshop.hu

Általános Szerződési Feltételek

 Adatok mentése

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a MY77 Future Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1203 Budapest, Zrínyi utca 7., adószám: 23833760-2-43), mint Szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek fogadja el magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, magyar nyelven íródik, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.my77webshop.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://my77webshop.hu/aszf és letölthető az alábbi linkről: Letöltés

 1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: MY77 Future Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1203 Budapest, Zrínyi utca 7.

Telephely: 1203 Budapest, Zrínyi u. 7.

Elektronikuslevél címe: info@my77webshop.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-296119

Adószáma: 25916768-2-43

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-136528/2018

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Telephely: 1132 Bp, Victor Hugo u. 18-22.

Tel: +36 70 362 4785

info@rackforest.hu

 1. Alapvető rendelkezések

2.1       A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2       A jelen ÁSZF 2017. december 22. napjától érvényes Szolgáltató és Vevő (a továbbiakban: Felhasználó/Fogyasztó/Vevő) közötti, a webshopban történő rendelésre és vásárlásra, azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre, és visszavonásig érvényesek. Felhasználó a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a befejezett és kifizetett megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adásvételi és szállítási szerződés jön létre. A szerződés a megrendelés kifizetésével jön létre, és a Szolgáltató általi szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg.

2.3  Vonatkozó jogszabályok:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény),
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet,
a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

2.4  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshopban történő vásárlásra.

2.5 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Fenti kötelezettségek megszegéséért, tartalmak, így például: képek, leírások, grafikai megoldások jogosulatlan megszerzésért, tárolásáért és/vagy felhasználásáért a szolgáltató tartalmi elemenként 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint használati/térítési díjat számol fel és szükség esetén hajt be jogi úton.

2.6       Szolgáltató a tájékoztatásait világos és közérthető nyelven teszi meg, kivéve, ha jogszabály kifejezetten előír bizonyos konkrét tájékoztatást, nyilatkozat mintát.

 

 1. Fogalmak:

Felhasználó (Vásárló, Fogyasztó): a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;

Vállalkozás (Szolgáltató): a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás.

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

 1. Regisztráció/vásárlás

4.1.      Felhasználó (Vásárló) a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

4.2  Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.3  A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.4  A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

5.1.      A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t (bruttó értékek), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

5.2.      A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. Szolgáltató nem garantálja, hogy a fotón látható termék, amelyet jellemzően modell mutat be, teljes mértékben azonos lesz a kiszállításra kerülő termék megjelenésével. A honlapon szereplő információk, paraméterek, képek, árak és készlet információk tájékoztató jellegűek, Szolgáltató az esetleges hibás/ téves tartalomért felelősséget nem vállal, az ár változtatás jogát fenntartja. A webshopban a termékek nevére vagy képére kattintva a konkrét termék részletes adatlapja látható, annak lényeges tulajdonságaival.

5.3  Az esetleges akciókról, kedvezményekről, ezek feltételeiről és pontos időtartamáról Szolgáltató a honlapján nyújt tájékoztatást.

5.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, - különös, de nem kizárólagos tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra,  - akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást. Ennek ismeretében az Ügyfél kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges.

 1. Rendelés menete

6.1 A webáruházban csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztrált e-mail címmel és jelszóval történő bejelentkezést követően Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket. A termék fotójára kattintva megnyílik az adott cikk részletes adatlapja. A kívánt szín és méret kiválasztása után Felhasználó beállítja a termék/ek darabszámát, majd a megrendelni kívánt termékeket a "  KOSÁR " ikonra kattintással helyezi a virtuális bevásárlókosárba (továbbiakban: Kosár).

6.2  A Kosár aktuális tartalma megtekinthető a jobb felső sarokban található ikonra kattintással, ez  a vásárlás lezárásáig ellenőrizhető, módosítható. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „Törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „Frissítés/Kosár frissítése” ikonra kattint.

A fizetési mód kiválasztása és a személyes adatok megadása, ellenőrzése után Felhasználó a „Megrendelés” gombra kattint.

6.3. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, válassza az "Utánvétel" fizetési módot.

Előre utalás: A megrendelés után elküldjük önnek regisztrált email címére az előre utalási segédletet, illetve a díjbekérő számlát is mellékeljük pdf formátumban. Ahogy az utalt összeg megérkezett a számlánkra, munkatársaink összekészítik önnek a csomagot, és továbbadják a futárszolgálatnak, akik kiszállítják azt az ön címére.

Paypal: A Megrendelés gomb megnyomásával átirányítjuk a Paypal fizetési oldalára, ahol a megjelölt összeget befizetheti, a fizetés után a PayPal visszairányítja önt a my77webshop oldalára, ahol értesítést kap a rendelés felvételéről. Munkatársaink ezután a kifizetett csomagot összekészítik, majd továbbadják a futárszolgálatnak, akik kiszállítják azt az ön címére.

Bankkártyás fizetés: A Megrendelés gomb megnyomásával átirányítjuk a bankkártyás fizetési oldalra, ahol a megjelölt összeget befizetheti. A fizetés után a rendszer visszairányítja önt a my77webshop oldalára, ahol értesítést kap a rendelés felvételéről. Munkatársaink ezután a kifizetett csomagot összekészítik, majd továbbadják a futárszolgálatnak, akik kiszállítják azt az ön címére.
Ha bankkártyával szeretné rendezni rendelése összegét, ezt megteheti a
Simple.hu biztonságos fizetési szolgáltatása által. A Simplepay szolgáltatás bővebb ismertetője és használatának leírása a következő linken érhető el: http://simplepay.hu/vasarloknak/

Szolgáltató rendelkezik a bankkártyás fizetések legnagyobb biztonsági fokozatát lehetővé tevő SSL tanúsítvánnyal. Ennek meglétét a webshop internetcíme mellett olvasható „Biztonságos” jelzés igazolja.

Kérjük, hogy a kupon kódot a megrendeléskor adja meg. A késedelmes igénylést, vagy a hibásan megadott kódot nem áll módjában Szolgáltatónak figyelembe venni.

Szállítási mód és szállítási költség:

A csomagokat belföldön és külföldön a GLS futárszolgálattal szállítja ki a Szolgáltató. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Külföldre történő szállítás esetén egyedi szállítási díjak alapján kerül kiküldésre a termék.

Szállítási díjak Magyarország területén belül:

0-3000 g-ig: bruttó 2.200 Ft

3000- 6000 g-ig: bruttó 3.000 Ft

6000-től: bruttó 3.900 Ft

25.000 HUF vásárlási érték felett a kiszállítás ingyenes.

Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a csomagoláson, termékeken észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni!

6.4.      Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve kijavítása után a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az új, valós adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, illetve lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

6.5.      A fizetendő számlaösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a megrendelt termék kiküldése előtt készíti el a Szolgáltató, amelyet a Felhasználó a fiókja elkészítésekor megadott e-mail címen vesz át.

6.6.      Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, megjegyzést küldhet megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

6.7.      Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat, illetve a regisztrációt követő későbbi időpontban is tud esetlegesen változó személyes adatain módosítani. (A regisztrációkor megadott e-mail cím kivételével.)

6.8.      Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, az üzenet SPAM mappába kerül, vagy egyéb, a Felhasználó személye illetve általa használt informatikai rendszer működésével összefüggésben felmerült akadály miatt lép fel bármi probléma, rendellenesség.

6.9 Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt, 100.000 HUF-ot meghaladó utánvételes fizetési móddal rendelkező rendelések esetén, a fizetési mód megváltoztatására.

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

7.1 A megrendelések feldolgozása munkanapokon 08.00 – 16.00 óra között, nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Ebben az esetben a megrendelés a következő munkanapon kerül feldolgozásra. Sikeres rendelés esetén a szolgáltató elektronikusan visszaigazolja a megrendelést. A termék szállításának megkezdése előtt pedig Felhasználó részére elektronikus számlát küld.

7.2. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított általában 1-3, de maximum 5 munkanap.

Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, akkor a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

7.3.      Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, úgy erről Felhasználót e-mailben vagy telefonon 72 órán belül tájékoztatja, valamint Felhasználó által fizetett összeget legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

7.4.      Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékismertetők, leírások gyártó általi előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

7.5.      Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Szolgáltató különösen abban az esetben él ezzel a jogával, ha Felhasználó a megrendelési összeget átutalás formájában kívánja kiegyenlíteni, de erre a megrendelést követő 24 órán belül nem kerül sor. Részben történő teljesítésre kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. Abban a nem várt esetben, ha a Szolgáltató sem email sem telefon útján nem tudja felvenni a kapcsolatot a rendelés részleges teljesítésének egyeztetése érdekében Felhasználóval, a megrendelését azonban nem teljes körűen tudja Szolgáltató teljesíteni, akkor a hiányzó – kiküldésre nem kerülő - termék árát a számla kiállítása során levonásba helyezi.

7.6 A rendelés leadásától számított 2-5 munkanapon belül, kérheti a csomag megadott dátumra való kiszállítását, a rendelés véglegesítése előtt br. 960 Ft-ért.

 1. Elállás joga

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

8.1.      Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot elegendő elküldeni 14 napon belül. A visszaküldeni kívánt termékeket a 1064 Budapest, Podmaniczky utca 59. postai címre kell címezni A termékek személyes átadására nincs lehetőség.

8.1.A. Bizonyos típusú termékek esetében, egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.  Ezek a termékek a következők: fehérnemű, fehérnemű alsó, fürdőruha, body.  

8.2.      Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

8.3.      Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

8.4       Felhasználónak lehetősége van bizonyos termékek esetében a jogszabályban előírt 14 napos elállási határidőn túl, összesen legfeljebb 30 napra szóló elállási határidőt igényelni,  bruttó 960,-Ft felár ellenében.  A kibővített pénzvisszafizetési garancia termékenként fizetendő, és nem vehető igénybe body, fehérnemű, valamint fürdőruha vásárlása esetében.

https://my77webshop.hu/noi-divat/ajandekutalvany-cseregarancia/30-napos-cseregarancia linken lévő cseregarancia megvásárlása a megrendelésben lévő termékekre lesz érvényes, összesen 30 (harminc) nap időtartamra. A cseregarancia kiegészítést önmagában nem lehet megvásárolni, illetve utólag sem lehet hozzáadni egy korábbi vagy már teljesült megrendeléshez.

8.5       Amennyiben a vásárló élni kíván elállási jogával, egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató részére elektronikus levél formájában annak jelen ÁSZF 1. pontjában felsorolt elérhetőségei egyikére. Az elállási nyilatkozat megtehető írásban előírt forma nélkül, vagy az ÁSZF 8.20 pontja alatt megtalálható, jogszabály által előírt nyilatkozatminta használatával.

8.6 Postai úton történő jogérvényesítés esetén Szolgáltató ajánlott küldeményként, csomagként való értesítést fogad el a mindkét oldali bizonyíthatóság érdekében. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó a Szolgáltató részére.
Szolgáltató kizárólag abban az esetben téríti meg Felhasználó részére a termék visszaküldésével felmerülő szállítási költséget, ha Felhasználó hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy a termék a gyártónak felróható okból hibás állapotú, vagy nem a megrendelt termék került ténylegesen kiküldésre.

Amennyiben az elállás / visszaküldés oka az, hogy a termék mégsem nyerte el a Felhasználó tetszését - tehát gyári, gyártási, minőségi hiba nem tapasztalható -, a visszaküldés költsége (postai, futár vagy egyéb szállítási, továbbítási költség) a Felhasználót terheli.

8.7.  Elállási jogát Felhasználó –a gyári, gyártási, minőségi hibás termék esetét ide nem értve - kizárólag akkor gyakorolhatja, ha a terméket eredeti csomagolásával, sértetlenül, azaz értékesítésre és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban juttatja vissza Szolgáltató részére, (sértetlen állapotú termék).

A visszaküldendő termék tehát nem lehet például: szakadt, kinyúlt, foltos, piszkos, púder- vagy rúzsfoltos, más módon szennyezett vagy megrongált, és nem hiányozhat belőle az eredeti papírkártya. A fent felsorolt, vagy ahhoz hasonló rendellenesség esetén (nem sértetlen állapotú termék) Szolgáltató a termék átvételét követően jegyzőkönyvet vesz fel a tapasztalt rongálódásról.  Ebben az esetben Felhasználó nem jogosult a termék árának illetve a szállítási költségnek a visszaigénylésére. Ha a Fogyasztó a Jegyzőkönyvben foglalt megállapítások részére email útján történő megküldését követő 5 munkanapon belül nem reagál, akkor panaszügyét véglegesen lezártnak tekintjük. A visszaküldött termék 3 hónap elteltével megsemmisítésre kerül. Eltérő esetben a Szolgáltató a nem sértetlen állapotú terméket - Felhasználó írásbeli kérésre és költségére - a jegyzőkönyv felvételét és állapotrögzítést követően visszaküldi.

8.8.  Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítése Felhasználót terheli.

8.9.  Szolgáltató a termék visszaérkezését, és megvizsgálását követően a haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, az esetleges jogszabályi felhatalmazáson alapuló levonásokkal.

8.10.    A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót többletköltség nem terheli.

8.11.    Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés és a termék tényleges visszaküldése, illetve visszaküldésének hitelt érdemlő igazolását követően, a 14 napnál lehetőleg nem később visszaküldeni. Utánvétellel feladott csomagot nem áll módunkban átvenni.

A termék(ek) visszaküldését csak és kizárólag lezárt borítékban vagy lezárt dobozban tudjuk elfogadni.

Azon áruk, amelyek nem megfelelő csomagolásban érkeznek (pl: nejlonzacskóban), nem kerülnek átvételre. Ezek minden esetben – további vizsgálat, felbontás, beazonosítás nélkül - visszaszállításra kerülnek Fogyasztó részére. Az ebből eredő többletköltség mindig a Fogyasztót terheli. Egyebekben a 8.7. pontban foglaltak e rendelkezés vonatkozásában is irányadók.

8.12.    Szolgáltató nem köteles a Felhasználó részére megtéríteni azon többletköltséget, amely a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódnak.

8.13.    A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó kétséget kizáró bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte. A kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

8.14.    Nem illeti meg az elállási jog

- Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl. méretre igazított ruhanemű.),

- Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (Szolgáltató ilyen jellegű terméknek tekinti különösen a fehérneműt.),

- Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

8.17.    A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

8.18.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:hu:PDF

8.19.    Fogyasztó nem viseli az olyan költségeket, amelyeket a 45/2014. Kormányrendelet 27. §-ban vannak meghatározva.

 

8.20.    Elállási nyilatkozat-minta (Nem kötelező ezt a mintát alkalmaznia a Fogyasztónak)
Kérjük, hogy az ügyintézéshez töltsd le és nyomtasd ki a megfelelő formanyomtatványt, majd mellékeld azt kitöltve a csomaghoz.
Amennyiben nem tartasz igényt a megrendelt termékre/termékekre, az elállási nyilatkozatot, hibás teljesítéssel kapcsolatos minőségi kifogás esetén pedig a jegyzőkönyvet szükséges kitöltened.ELÁLLÁSI NYILATKOZAT LETÖLTÉSE
9. Szavatosság, jótállás

Kellékszavatosság (45/2014. Korm. rendelet)

Kérjük, hogy az ügyintézéshez töltsd le és nyomtasd ki a megfelelő formanyomtatványt, majd mellékeld azt kitöltve a csomaghoz.
Amennyiben nem tartasz igényt a megrendelt termékre/termékekre, az elállási nyilatkozatot, hibás teljesítéssel kapcsolatos minőségi kifogás esetén pedig a jegyzőkönyvet szükséges kitöltened.


JEGYZŐKÖNY LETÖLTÉSE


9.1.      Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.

9.2.      Milyen jogok illetik meg Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

9.3.      Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.4.      Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.5.      Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság  

9.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

9.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.9  Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

9.10.    Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

9.11.    A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

–          a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

–          a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

–          a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok az 8.1 és a 8.6 pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. A szavatossági igény esetén történő eljárás

10.1.    Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára nem térhet el.

10.2.    A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy nyugtával).

10.3.    A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

10.4.    A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

10.5.    A jegyzőkönyv másolatát igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

10.6.    Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

10.7.    A Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

10.8.    A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb harminc napon belül elvégezze.

 1. Vegyes rendelkezések

11.1.    Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, okafogyottá vagy hatálytalanná válik, úgy az a fennmaradó részek érvényességét és hatályosságát nem érinti.

11.2.    Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató, bizonyos különös méltánylást érdemlő egyedi esetben nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

11.3.    Szolgáltató és Felhasználó a vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni.

 1. Panaszkezelés rendje

12.1.    A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Felhasználó mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát Szolgáltató fent megadott e-mail címén vagy levél útján, írásban közölheti. 

12.2.    A Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát az érdemi válasszal egyidejűleg e-mail útján megküldi a vásárlónak.  

12.3.    Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató megindokolja. A válasz másolati példányát a Szolgáltató 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

12.4.    Felhasználó panasszal fordulhat a következő, fogyasztóvédelmi jogkört gyakorló hivatalokhoz:

Járási Hivatal

Cím: 1068 Budapest, Szófia u. 17.

Tel: 06-1-815-2130

E-mail: www.jaras.info.hu/lap/budapest-6-kerulet


Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: Dr. Bobál Pál


Fogyasztói Kapcsolatok Osztály

Osztályvezető: Selmeczi Zsuzsanna


Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Panasz esetén vásárlónak lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Fax: 06 (1) 488 21 86

Iratleadási időpontok:

HÉTFŐ: 9.00-15.00

KEDD: 9.00-13.00

SZERDA: 9.00-15.00

CSÜTÖRTÖK: 9.00-13.00

PÉNTEK: 9.00-12.00


Tanácsadás előzetes időpont egyeztetés alapján történik.

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 

Szolgáltató számára a békéltetőtestületi eljárásban való részvétel kötelező.

12.6. A Szolgáltató/vállalkozás az Európai Parlament és Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (a fogyasztói jogviták online rendezéséről), valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) 14. cikk (1) és (2) bekezdése szerint ezúton jeleníti mega honlapján az uniós online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket:

https://webgate.ec.europa.eu/odr

 1. Szerzői jogok

13.1.    Miután a my77webshop.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a my77webshop.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

13.2.    A my77webshop.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

13.3.    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

13.4.    Tilos a my77webshop.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a my77webshop.hu weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

13.5.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltató közjegyzői web- és ténytanúsítást alkalmaz, melynek költségét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 1. Adatvédelem, külön letölthető tájékoztatók

 

 

Budapest, 2021. május 19.

 

MY77 Future Korlátolt Felelősségű Társaság